രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഡിജിറ്റല്‍ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്ഥാനം എന്ന അംഗീകാരം കേരളം സ്വന്തമാക്കി.

The post ‘കേരളം രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ ഡിജിറ്റല്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംസ്ഥാനം’; കൈറ്റ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും മാതൃകയെന്ന് നീതി ആയോഗ് appeared first on Reporter Live.