Bharatiya Janata Party (BJP) leader P.K. Krishnadas called on Sree Narayana Dharma Paripalana (SNDP) Yogam general secretary Vellappally Natesan at t